Skip to main content

Full text of "Huong dan su dung Guitar Pro"

See other formats


Huong dan sir dung Guitar Pro v5.2 SymphonyX 

PHAN 3 
SOAN NHAC 

Symphony X 

(Y!M: symphonicmind) 

Sau khi da cau hinh GuitarPro5 theo phan II, ban da co the bat 
tay ngay vao viet nhCfng giai dieu dau tien ciia minh. Trong phan 
III, ngi dung chinh se di sau vao each third tan dung sire manh 
cua phan mem. 

1. Nhutig diem can lifu y: 

Sir dung phim tat nhieu nhat co the: thanh thad phim tat se giup 
ban tiet kiem dLfdc mot lifdng thdi gian khdng he nhd mot chut 
nad. Cac thao tac khi soan nhac hau het deu co the lam tot vol 
cac phim Numpad (bg ban phim so phu, chi co hieu life khi bat 
Numlock). Bay la thoi quen nen co v6i bat cu" phan mem nao chLf 
khong chi rieng GuitarPro 5. 

Tan dung toi da cac cong cu phu trd cua phan mem khi soan 
thao: tu"dng tu" nhu"tren, cai ban duttc se la thdi gian va slTc khoe. 
Tham khao them phan Help ciia phan mem trong khi hoc each sit 
dung de co the tan dung dtfdc toi da slTc manh cua no. Trong 
phan trd giup cua moi phanmem deu co chu"a rat nhieu Tips & 
Tricks (nhutig gdi y, hu"dng dan, meo nho) rat hay va hffu ich. 
Lien tuc lirtj phan viec dang soan dd. Vi ban khong the biet chac 
rang ban se b| cat dien vao luc nao (trCf khi ban co bg liru dien 
UPS). Nhu"ng du co bg lu"u dien thi do cdng la mot thdi quen 
khong the thieu. Ban nen nhd rang: khdng phai luc nad ban cung 
thad tac tren may tinh cua minh. 

Bai viet nay khdng phai la 1 UserManual, muc dich ciia tdi viet ra 
chi de giup ban dgc cd them kinh nghiem su" dung, tiet kiem thdi 
gian cdn viec hgc chi tiet ra sad thi trong phan Help da ndi rat rS. 

2. Viet nhirng not nhac dau tien. 

GuitarPro chd phep nhap lieu thu cdng bang 3 each. Dd la sir dung 
Chugt, ban phim may tinh (chu yeu su" dung NumPad) va 
Keybdard cd fid trd MIDI (hdac Guitar MIDI). Du la sir dung each 
nad di nffa, thi viec dung phim tat de thay ddi tru"dng dg, chen 
them ndt, dau lang... cdng phai dtfdc sir dung thanh thad. Ban cd 

PDF created by NguyenRock Page 1 of 9 Huong dan sir dung Guitar Pro V5.2 SymphonyX the viet nhac tren Score (ban nhac) hoac Tablature, chuyen qua 
lai giira 2 che dp nay bang each nhan phi'm TAB. 
Dutfi day la bang cac phim tat nen dung nhat: Tang gap doi trifdng dp - (NumPad) 

Giam hai Ian truftng do + (NumPad) 


Cham doi Del (NumPad) 


Tang 1 Semi-Tone Shift+Up 


Giam 1 Semi-Tone 


Shift-Down 


Bend 


B 


Vibrato 


V 


HammerOn/Pull Off 


H 


Chord 


A 


Dau lang 


R 


Copy 


Ctrl+C 


Paste 


Ctrl+V 


Cut 


Ctrl+X Ngoai ra ban con co the nhap vao nguyen mot hoac nhieu track tCf 
mot nguon co san nhu" file MIDI, file MusicXML, ASCII (viet theo 
dang Tablature), PowerTab, TablEdit. pr *■ m 5 iStinqs Intro 


!* 


v Session Nylon 
Strange Bells 
FLufe 
Skuhatchi 
Piano 
High Stings 
Oboe 
• 


zl \ r j- r j) r? j, 


<• J 
r J> r ji p ji 


r I r~ Transpose to the lc Quick Import 

This mode imports the selected tracks in a new file. 

Tuning is automatically cl-iosen depending on the nai 
the MIDI track. Step by Step Import 

control on the import and 

Import life and Mrne Signature Cl-ianges. 
jjjf Add a Track in Guitar Pro... PDF created by NguyenRock Page 2 of 9 Huong dan sir dung Guitar Pro V5.2 SymphonyX 

Bang nhac den nhat la chut nang Import cac file MIDI. Vdi chut 
nang nay, GuitarPro co rat nhieu u"u diem: 

Import sir thay cToi ciia cac tham so (volume, nhac cu, nhjp) 
trong track MIDI dang chpn. 

File MIDI khong co cac thong tin ve v| tri bam can thiet cho 
ngirdi chdi guitar, GuitarPro se tir dpng sap xep the tay de thuan 
tien nhat cho viec chdi tren guitar that bang chut nang Automatic 
Finger Positioning (phan I). 

Ban 06 the nhan Quick Import de GuitarPro tu" dpng tao 1 file mdi 
va Import toan bo npi dung file MIDI vao. Neu ban muon sir dung 
2 kenh MIDI cho moi track thi click chpn Use 2 Channels Per 

Track. 

Quick Import 

The r^nde imparls She selected Iteeks in s new tile 

T uning is automatica a on the name oi 

the MIDI track 

•/ Use J\chepnsls pet treat' ^ j mpor (| Neu sir dung tfnh nang Step by Step Import thi ban co them nhieu 
lira chpn hPn nhu" chi Import tieu de, doi gipng; tao them 1 hoac 
nhieu track trong file GuitarPro dang md roi Import cac track MIDI 
da chpn; hoac ghep nhieu track MIDI vao mot track GuitarPro... PDF created by NguyenRock Page 3 of 9 Huong dan sir dung Guitar Pro V5.2 SymphonyX 3. Sir dung thuf vien hdp am. 

Khi phai soan nhanh nnffng ctoan chdi hrjp am, hoac cfdn gian chi 
la can tra clTu, thu" vien hdp am ciia GuitarPro 5 se trd giiip ban 
rat nhieu. 

JnJ.*J 

Alternative names Library .+j_d_£|.tl_±j c 


M 


D 


7M 


Dtt 


S 


E 
F 


m7 


Ftt 


m7M 


G 


rnE 


Gtt 
A 


sus4 


Aft 


: : su.^ 


B 


7sus4 


User 


dim l#U F 

|,n. r Medium |ln-~n«3 jj |F» zi X o 

O© 


T 


9 

CttFtt A E |C8madd11/5+ n'pfffft i'fflffl ii'pj^jsf »|^^a lis Asus4 
i d I [7 Use diagram 

\7 Fingering X Cancel Cach sir dung rat cfdn gian, ban chi viec chon hdp am mong muon 
sau a*6 them vao thu J vien sir dung rieng cho bai hat bang each 
nhan nut Add. 

Library ^[d-dll*! Viec to chut thuT vien cac hdp am rieng cho ban nhac d"ang soan 
se giup ban tiet kiem cfuWc rat nhieu thao tac. Thay vi phai nhap 
tCrng not cho cac (Joan chdi hdp am, ban chi viec chon ten hdp 
am. nhan Enter. PDF created by NguyenRock Page 4 of 9 Huong dan sir dung Guitar Pro V5.2 SymphonyX Guitar-Pro chia cac hdp am ra lam 3 bang lam cho viec tim, chon 
hdp am trd nen rat de dang, nhanh chong. 3 bang d"6 la: Simple 
(ddn gian), Medium (Kho vCra) va all (ca 2 loai tren va kho). 4. Drum Track. 

Khi tao m6i 1 track, GuitarPro luon hoi ban tao track cho nhac cu 
thong thu"dng hay la cho Percussion. Vi ban than Track Percussion 
co nhirng dac tfnh rieng cua no ve ki am Ian kenh MIDI (mac djnh 
la kenh 10). Ban co the chpn nhieu Drum Kit khac nhau de phu 
hdp hdn vdi the loai nhac dang soan. Nhirng da so cac soundcard 
phot hong ch icu ng cap 1 loa i Dm m kit duy nhat. to^WW^H ; -: -; -; c :' 2: -: 2: -: 2: -: 2: ■-'. ;': 

40 3S 40 40 " 
PDF created by NguyenRock Page 5 of 9 Huong dan sir dung Guitar Pro V5.2 SymphonyX 5. Quan ly ban nhac vdi cac Marker. 

Mot ban nhac thu'dng difcfc chia ra lam nhieu phan khac nhau. Vi 
du: Intro, Verse, Chorus, Interlude, Bridge... Ban co the dung ti'nh 
nang BookMark de danh dau nhCfng phan do hoac tham chi danh 
dau nhffng diem bat dau thay doi thuoc tinh cua ban nhac 
(tempo, Volume), hoac cua track nao do. Sir dung tot tinh nang 
nay, viec chuyen gua, lai giffa cac doan trong ban nhac se trd nen 
nhanh chong, de dang hdn bao gid het (phim tat Ctrl+Tab va 
Shift+Tab). 

Markers Tools Bound ''Item Options Help R> Insert.. 


5hift+Ins 


* 


1 


A|<j||ei 
* 


ft 


|™| ► | M 


[^ Previous Shift+Tab 
SBI^H^H 


P 


Go to Section 1 


K, Next Ctrl+Tab P 


Go to H&mi TsriiL'ij 


□JHIIHDI 


Go to Verse 
P 
P 


Go to Interlude 
Go to Bridge 


Sra LajE Nan !b*rl r«C* 1 


P 


Go to Verse 
P 


Go to Interlude 
P 


Go to Chorus 


b 11 5 


P 
P 
P 


Go to Interlude 
Go to Bridge 


P 
P 


Go to Chorus 

Go to Bob 


P 
P 


Go to Re-Intro 
Go to Chorus Be danh dau 1 thdi diem, ban vao Menu Markers, chon Insert... 
(Shift+Ins). Sau do dat ten va chon mau cho Marker. Cuoi cung 
nhan Ok. msiBSEm^^^m *i 


Bar: |H4 -^ 


|_~j 


w 


Name; Solo Guitar 


^H^j 
| VflK 


xi' ' 
1 1 1' 

PDF created by NguyenRock Page 6 of 9 Huong dan sir dung Guitar Pro V5.2 SymphonyX Be quan ly danh sach cac Marker, ban vao menu Markers, chpn 
List... roi chinh sira, them b6t cac Marker theo y minh. R. Add Pos 


I Name 


| * 


1 


Section 1 
3 

17 


New Tempo 
Verse 


i 


fi^^B 


33 

41 


Verse 
43 


Interlude 
57 


Chorus 
73 


Interlude 
81 


Verse 


— ' 


S3 
37 
113 


ChoiU 
Solo 


zl [j Edit. HC Delete PDF created by NguyenRock Page 7 of 9 Huong dan sir dung Guitar Pro v5.2 SymphonyX 6. Mix Table 

Day la mot chut nang rat hay cho phep ban thay doi nhac cu, 
tempo, volume, cac tham so ve hieu irng... ngay trong 1 track ma 
khong can tao them track ntfa. Ban chon diem can thay doi, nhan 
F10 de goi hop thoai Mix Table. 

Choose the parameters io change I'tom (his beat and when these changes shall 
be applied; •S Instrument 


3D - Distortion Suitai 


• 
ff Use MIDI 


MIDI Bank: 


n - a 
r UseRSE 


1 


d 
1 


-1 
[220"t 
|7 Volume 
17 Pan 


[immediately _^J 
1 3 beats _▼] 


[7 All tracks 
I - All tracks 


~~ Chorus 
F Reverb 
17 Phaser 


5 beat 


H 


I - All tracks 


~~ Tremcilo 
7 Tempo 


|l6bea 


■ d 


|7 All tracks 
|PiD ressiv^ 
H 


51 


Clear 


V OK 


| X. Cancel 

Muon thay doi tham so nao, ban click chpn tham so do, chon gia 
trj muon gan. Neu ban muon tao ra su" thay doi dan dan trong cac 
tham so do thi chon mot gia trj ifng y trong muc Transition. Tat ca 
cac hieu utig (trCf Tempo) deu cho phep ap dung hieu irng cho 
rieng track do hoac cho toan ban nhac. 7. Sir dung cac cdng cu co san. 

Phan I cua loat bai co nhac den 3 cong cu Let Ring Options, Palm 

Mute Options va Dynamic Options. Tan dung 3 cong cu nay mot PDF created by NguyenRock Page 8 of S Huong dan sir dung Guitar Pro V5.2 SymphonyX 

each kheo leo, hieu qua cong viec cua ban se difoc nang cao mot 
each (Jang ngac nhien. 

Qua loat bai nay, cac ban 3a phan nao nam tfuWc each sir dung 
chuWng trinh Guitar-Pro 5 va biet 3Mc mot so phifdng phap 
chung doi v6i tat ca cac chifdng trinh tu"c(ng tu" rle tang hieu qua 
lam viec. Chuc cac ban co nhCfng phut giay day thu vj va sdm lam 
ra nhCfng san pham cua rieng minh v6i Guitar-Pro 5. PDF created by NguyenRock Page 9 of 9